ชื่อตำแหน่งในภาษาอังกฤษของกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ประเภท ชื่อตำแหน่งในสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงานภาษาอังกฤษ
1 บริหาร นักบริหาร  Executive
2 อำนวยการ ผู้อำนวยการ Director
3 อำนวยการ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)  Director (Physician)
4 วิชาการ นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
5 วิชาการ นักทรัพยากรบุคคล Human Resource Officer
6 วิชาการ นิติกร Legal Officer
7 วิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst
8 วิชาการ นักวิชาการพัสดุ Supply Analyst
9 วิชาการ นักวิชาการสถิติ Statistician
10 วิชาการ นักวิเทศสัมพันธ์  Foreign Relations Officer
11 วิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting Analyst
12 วิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน Internal Auditor
13 วิชาการ นักประชาสัมพันธ์ Public Relations Officer
14 วิชาการ นักวิชาการเผยแพร่ Dissemination Technical Officer
15 วิชาการ นักกายภาพบำบัด  Physiotherapist
16 วิชาการ นักจิตวิทยา Psychologist
17 วิชาการ ทันตแพทย์ Dentist
18 วิชาการ นักเทคนิคการแพทย์ Medical Technologist
19 วิชาการ นายสัตวแพทย์ Veterinarian
20 วิชาการ พยาบาลวิชาชีพ Registered Nurse
21 วิชาการ นายแพทย์ Medical Physician
22 วิชาการ เภสัชกร Pharmacist
23 วิชาการ นักโภชนาการ Nutritionist
24 วิชาการ นักรังสีการแพทย์ Radiological Technologist
25 วิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข  Public Health Technical Officer
26 วิชาการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Scientist
27 วิชาการ ช่างภาพการแพทย์  Medical Photographer
28 วิชาการ บรรณารักษ์ Librarian
29 วิชาการ นักสังคมสงเคราะห์  Social Worker
30 ทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer หรือ 
Office Clerk
31 ทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer
32 ทั่วไป เจ้าพนักงานเวชสถิติ Medical Statistics Technician
33 ทั่วไป เจ้าพนักงานสถิติ Statistical Officer
34 ทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
35 ทั่วไป เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Officer
36 ทั่วไป เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข Dental Assistant
37 ทั่วไป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม Pharmaceutical Assistant หรือ 
Pharmacy Technician
38 ทั่วไป โภชนากร Nutrition Officer
39 ทั่วไป เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ Radiographer Technician
40 ทั่วไป เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  Medical Technician Assistant หรือ 
Medical Science Technician
41 ทั่วไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข Public Health Officer
42 ทั่วไป เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด Vocational Therapy Technician
43 ทั่วไป พยาบาลเทคนิค Technical Nurse
44 ทั่วไป นายช่างศิลป์ Graphic Designer
45 ทั่วไป ช่างกายอุปกรณ์ Prosthetic and Orthotic Technician
46 ทั่วไป นายช่างเครื่องกล Mechanic
47 ทั่วไป นายช่างเทคนิค Technician
48 ทั่วไป นายช่างไฟฟ้า Electrician
49 ทั่วไป นายช่างโยธา Civil Works Technician
50 ทั่วไป เจ้าพนักงานห้องสมุด Library Service Officer
ประเภทตำแหน่ง (Position Category)    

      
1. ตำแหน่งประเภทบริหาร (Executive Positions) (S)      
  ก. ระดับต้น (Primary Level) (S1)    
  ข. ระดับสูง (Higher Level) (S2)    

2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ (Managerial Positions) (M)      
  ก. ระดับต้น (Primary Level) (M1)    
  ข. ระดับสูง (Higher Level) (M2)    

3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions) (K)      
  ก. ระดับปฏิบัติการ (Practitioner Level) (K1)    
  ข. ระดับชำนาญการ (Professional Level) (K2)    
  ค. ระดับชำนาญการพิเศษ (Senior Professional Level) (K3)    
  ง. ระดับเชี่ยวชาญ (Expert Level) (K4)    
  จ. ระดับทรงคุณวุฒิ (Advisory Level) (K5)    

4. ตำแหน่งประเภททั่วไป (General Positions) (O)      
  ก. ระดับปฏิบัติงาน (Operational Level) (O1)    
  ข. ระดับชำนาญงาน (Experienced Level) (O2)    
  ค. ระดับอาวุโส (Senior Level) (O3)    
  ง. ระดับทักษะพิเศษ (Highly Skilled Level) (O4)    
 

รูปแบบการใช้ชื่อตำแหน่งในสายงานคู่กับระดับตำแหน่งในแต่ละประเภทตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)     

         
ตัวอย่าง ตำแหน่งประเภทบริหาร  (Executive Positions)        

 •    นักบริหารต้น  Executive, Primary Level      
 •    นักบริหารสูง  Executive, Higher Level      


ตัวอย่าง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ  (Managerial Positions)         

 •    ผู้อำนวยการต้น  Director, Primary Level      
 •    ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง  Director (Physician), Higher Level


ตัวอย่าง ตำแหน่งประเภทวิชาการ  (Knowledge Worker Positions)   

 •    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  Public Health Technical Officer, Practitioner Level
 •    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  Public Health Technical Officer, Professional Level
 •    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  Public Health Technical Officer, Senior Professional Level
 •    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  Public Health Technical Officer, Expert Level
 •    นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  Public Health Technical Officer, Advisory Level


ตัวอย่าง ตำแหน่งประเภททั่วไป  (General Positions)  

 •    เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน Public Health Officer, Operational Level
 •    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  Public Health Officer, Experienced Level
 •    เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  Public Health Officer, Senior Level