ตามที่รัฐบาลมีนโยบายประกันสุขภาพสำหรับประชาชนทุกคน โดยมีแนวทางหลักคือการลดความเหลื่อมล้ำและซ้ำซ้อนของระบบประกันสุขภาพ ในประเทศไทย จึงเกิดการแยกประเภทสิทธิประกันสุขภาพออกเป็นกลุ่มได้ดังรายการ โดยประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องมีสิทธิประกันสุขภาพอย่างน้อย ๑ สิทธิ หากสงสัยในสิทธิหรืออยากทราบสิทธิของตนเองสามารถขอตรวจสอบสิทธิที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่าน

 

 • SSS หมายถึง สิทธิประกันสังคม(Social Security Scheme)
 • OFC หมายถึง สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ(Government Or State Enterprise Officer)
 • FRG หมายถึง สถานะคนไทยในต่างประเทศ(Foreign Resident)
 • SOF หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ(Social Security Scheme & Government Or State Enterprise Officer)
 • BFC หมายถึง สิทธิข้าราชการการเมือง/นักการเมือง(Parliament Bureaucrat)
 • NRD หมายถึง สถานะคนต่างด้าว(Non Thai Resident)
 • PBF หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง(Private School Teacher & Parliament Bureaucrat)
 • VET หมายถึง สิทธิทหารผ่านศึก(Veteran Scheme)
 • PSO หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ(Social Security Scheme & Private School Teacher & Government Or State Enterprise Officer)
 • VOF หมายถึง สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ(Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer)
 • VSS หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก(Social Security Scheme & Veteran Scheme)
 • VBF หมายถึง สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง(Veteran Scheme & Parliament Bureaucrat)
 • VSO หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ(Social Security Scheme & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer)
 • VSB หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง(Social Security Scheme & Veteran Scheme & Parliament Bureaucrat)
 • PVT หมายถึง สิทธิครูเอกชน(Private School Teacher)
 • PSS หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน(Social Security Scheme & Private School Teacher)
 • POF หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ(Private School Teacher & Government Or State Enterprise Officer)
 • PSB หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง(Social Security Scheme & Private School Teacher & Parliament Bureaucrat)
 • VPT หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก(Private School Teacher & Veteran Scheme)
 • VPS หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก(Private School Teacher & Social Security Scheme & Veteran Scheme)
 • VPO หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ(Private School Teacher & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer)
 • VPB หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง(Private School Teacher & Veteran Scheme & Parliament Bureaucrat)
 • SBF หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการการเมือง(Social Security Scheme & Parliament Bureaucrat)
 • SSI หมายถึง สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ(Social Security Scheme With "Invalidity" Status)
 • SIF หมายถึง สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ(Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Government Or State Enterprise Officer)
 • PSI หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ(Private School Teacher & Social Security Scheme With "Invalidity" Status)
 • VIO หมายถึง สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ(Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer)
 • VSI หมายถึง สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก(Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Veteran Scheme)
 • สิทธิว่าง หมายถึง บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนตามมาตรา 6 พรบ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Non Registered People)
 • STP หมายถึง บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ(Stateless People)
 • Status5 หมายถึง บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(รอยืนยันสิทธิ)
 • POL หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Private School Teacher & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme)
 • IOL หมายถึง สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme)
 • SOL หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Social Security Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme)
 • L01 หมายถึง สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme)
 • L02 หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง(Private School Teacher & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat)
 • L03 หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Private School Teacher & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme)
 • L04 หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Private School Teacher & Social Security Scheme & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme)
 • L05 หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง(Social Security Scheme & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat)
 • L06 หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Social Security Scheme & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme)
 • VIL หมายถึง สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme)
 • VLB หมายถึง สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง(Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat)
 • VLG หมายถึง สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme)
 • VOL หมายถึง สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme)
 • VPL หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Private School Teacher & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme)
 • VSL หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Social Security Scheme & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme)
 • L07 หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง(Social Security Scheme & Private School Teacher & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat)
 • L08 หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Social Security Scheme & Private School Teacher & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme)
 • PLB หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง(Private School Teacher & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat)
 • PSL หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Social Security Scheme & Private School Teacher & Local Government Officer Scheme)
 • PIL หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Private School Teacher & Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Local Government Officer Scheme)
 • SLB หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง(Social Security Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat)
 • OFL หมายถึง สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme)
 • UCS หมายถึง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(Universal Coverage Scheme)
 • WEL หมายถึง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท)(Welfare Scheme)
 • LGO หมายถึง สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Local Government Officer Scheme)
 • LBF หมายถึง สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง(Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat)
 • SLG หมายถึง สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Social Security Scheme & Local Government Officer Scheme)
 • SIL หมายถึง สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Local Government Officer Scheme)
 • PLG หมายถึง สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(Private School Teacher & Local Government Officer Scheme)
 • NRH หมายถึง บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ)(Non Thai Resident With Health Insurance)