อำเภอ

จำนวนหมอครอบครัว(คน)

จำนวนประชากรที่รพ.สต.รับผิดชอบ (รายอำเภอ)

สัดส่วนหมอครอบครัว: ประชากร

เมือง

172

291,738

1:1,696

บ้านฝาง

42

  57,751

1:1,375

พระยืน

22

  36,995

1:1,681

หนองเรือ

61

  92,585

1:1,517

ชุมแพ

76

120,473

1:1,586

สีชมพู

53

71,758

1:1,353

น้ำพอง

87

119,527

1:1,374

อุบลรัตน์

30

40,797

1:1,359

กระนวน

47

59,872

1:1,274

บ้านไผ่

 

52

 

 

77,834

1:1,497

เปือยน้อย

15

15,255

1:1,017

พล

50

76,892

1:1,537

แวงใหญ่

20

24,340

1:1,217

แวงน้อย

30

41,611

1:1,387

หนองสองห้อง

57

72.721

1:1,276

ภูเวียง

54

68,016

1:1,260

มัญจาคีรี

63

63,667

 1: 1,010

ชนบท

41

42,098

 1: 1,026

เขาสวนกวาง

22

33,444

 1: 1,520

ภูผาม่าน

28

18,656

1: 666

ซำสูง

30

25,369

1: 845

โคกโพธิ์ไชย

23

25,343

1: 1,102

หนองนาคำ

21

24,065

1:1,146

บ้านแฮด

51

71,250

1: 1,397

โนนศิลา

27

27,506

1:1,019

เวียงเก่า

18

21,008

 1: 1,168

รวม

1,140

1,547,923

1:1,357