ลำดับ

อำเภอ

จำนวน

1

เมือง

5,961

2

บ้านฝาง

1,076

3

พระยืน

743

4

หนองเรือ

1,992

5

ชุมแพ

2,311

6

สีชมพู

1,545

7

น้ำพอง

2,396

8

อุบลรัตน์

902

9

กระนวน

1,575

10

บ้านไผ่

1,764

11

เปือยน้อย

389

12

พล

1,473

13

แวงใหญ่

595

14

แวงน้อย

838

15

หนองสองห้อง

1,616

16

ภูเวียง

1,416

17

มัญจาคีรี

1,482

18

ชนบท

1,212

19

เขาสวนกวาง

582

20

ภูผาม่าน

493

21

ซำสูง

482

22

โคกโพธิ์ไชย

531

23

หนองนาคำ

519

24

บ้านแฮด

644

25

โนนศิลา

515

26

เวียงเก่า

468

 

รวม

33,520