ประเภทสิทธิประกันสุขภาพ
ชื่อย่อชื่อสิทธิชื่อภาษาอังกฤษ
SSS สิทธิประกันสังคม Social Security Scheme
OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ Government Or State Enterprise Officer
FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ Foreign Resident
SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ Social Security Scheme & Government Or State Enterprise Officer
BFC สิทธิข้าราชการการเมือง/นักการเมือง Parliament Bureaucrat
NRD สถานะคนต่างด้าว Non Thai Resident
PBF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง Private School Teacher & Parliament Bureaucrat
VET สิทธิทหารผ่านศึก Veteran Scheme
PSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ Social Security Scheme & Private School Teacher & Government Or State Enterprise Officer
VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer
VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก Social Security Scheme & Veteran Scheme
VBF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง Veteran Scheme & Parliament Bureaucrat
VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ Social Security Scheme & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer
VSB สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง Social Security Scheme & Veteran Scheme & Parliament Bureaucrat
PVT สิทธิครูเอกชน Private School Teacher
PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน Social Security Scheme & Private School Teacher
POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ Private School Teacher & Government Or State Enterprise Officer
PSB สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง Social Security Scheme & Private School Teacher & Parliament Bureaucrat
VPT สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก Private School Teacher & Veteran Scheme
VPS สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก Private School Teacher & Social Security Scheme & Veteran Scheme
VPO สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ Private School Teacher & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer
VPB สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง Private School Teacher & Veteran Scheme & Parliament Bureaucrat
SBF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการการเมือง Social Security Scheme & Parliament Bureaucrat
SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ Social Security Scheme With "Invalidity" Status
SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Government Or State Enterprise Officer
PSI สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ Private School Teacher & Social Security Scheme With "Invalidity" Status
VIO สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer
VSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Veteran Scheme
  บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนตามมาตรา 6 Non Registered People
STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ Stateless People
005 บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(รอยืนยันสิทธิ)  
POL สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Private School Teacher & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
IOL สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Social Security Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
L01 สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
L02 สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง Private School Teacher & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
L03 สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Private School Teacher & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
L04 สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Private School Teacher & Social Security Scheme & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme
L05 สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง Social Security Scheme & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
L06 สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Social Security Scheme & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
VIL สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme
VLB สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme
VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
VPL สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Private School Teacher & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme
VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Social Security Scheme & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme
L07 สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง Social Security Scheme & Private School Teacher & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
L08 สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Social Security Scheme & Private School Teacher & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
PLB สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง Private School Teacher & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
PSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Social Security Scheme & Private School Teacher & Local Government Officer Scheme
PIL สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Private School Teacher & Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Local Government Officer Scheme
SLB สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง Social Security Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า Universal Coverage Scheme
WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) Welfare Scheme
LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Local Government Officer Scheme
LBF สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Social Security Scheme & Local Government Officer Scheme
SIL สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Social Security Scheme With "Invalidity" Status & Local Government Officer Scheme
PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น Private School Teacher & Local Government Officer Scheme
NRH บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) Non Thai Resident With Health Insurance