สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิให้มีประสิทธิภาพ ให้หน่วยบริการ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ สำรวจ และลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิให้ครอบคลุม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอให้ท่านดำเนินการตามแนวทางดังนี้

 

 • พื้นที่ดำเนินการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ สำรวจ และลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิให้ครอบคลุม ดังนี้
  1. หน่วยบริการ/หน่วยงาน ทุกแห่ง เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ สำรวจ และลงทะเบียนฯตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม –15 กันยายน 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
   • คนที่มีสิทธิในสัญชาติไทยและผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพโดยทั่วไปแล้ว
   • บุคคลตามยุทธศาสตร์ 2548 มีลักษณะการอาศัยถาวรในประเทศไทยและอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิในสัญชาติไทยตามกฎหมาย
    • บุคคลที่ได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนแล้ว(และบุตร)มีเลข 13 หลัก
    • บุคคลที่ได้รับการสำรวจแต่ยังไม่ได้จัดทำทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลัก
    • กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วให้รหัส G และให้สิทธิการศึกษาแต่ยังไม่ได้สิทธิด้านสุขภาพ
   • คนที่ยังไม่เคยได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียน ไม่มีเลข 13 หลักแต่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย
  2. หน่วยบริการ/หน่วยงาน ทุกแห่ง ส่งแบบคำร้องขอลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2558 หรือหากดำเนินการสำรวจ และลงทะเบียนฯ เสร็จสิ้นก่อนเวลาที่กำหนดสามารถส่งแบบคำร้องฯ ได้ ที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ต่อไป
  3. กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดเตรียมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เคยมีชื่อ/ที่มีชื่อ ในฐานข้อมูลกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพื่อใช้ในการสำรวจ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.uckkpho.com/
 • กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ และงบประมาณในการสำรวจกลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิให้ครอบคลุม ดังนี้
  1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย/อำเภอ (ติดที่โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
  2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 100 แผ่น/อำเภอ
  3. ค่าจ้างเหมาสำรวจ กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ได้แก่
   • 25 บาท X ราย X อำเภอ (ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เคยมีชื่อ/ที่มีชื่อในฐานข้อมูล/ที่สำรวจพบใหม่)
   • ให้จัดทำชุดขออนุมัติจ้างเหมาสำรวจที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทะเบียนการสำรวจฯ ส่งเบิกเงินผ่านกลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2558