สำนักงานประกันสังคม จังหวัดขอนแก่น

โทร.043-245328,246118,245046,238271,245358

โทรสาร.043-239627,246301

เบอร์ติดต่อภายใน

ฝ่ายอำนวยการ   ต่อ 0,101,109,129,128,131,130,132

กลุ่มงานประกันสังคม

-  ส่วนงานสิทธิประโยชน์    ต่อ  120,108,121,122,123,104,107,1214

-  ส่วนงานการเงินและบัญชี   ต่อ  102,103,126,127

-  ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ  ต่อ 117,111,113,119,118,116,125,115

-  ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์  ต่อ 114,115,110,112,106,116

กลุ่มงานประกันสังคม 1 (สาขาชุมแพ)

โทร.043-311849,311968,312056,312515,313314,

โทรสาร.043-312102

กลุ่มงานประกันสังคม 2 (สาขาบ้านไผ่)

โทร.043-272166,272167,272038

 โทรสาร.043-272168