ท่านสามารถเลือกเนื้อหา รายการแบบฟอร์ม ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่างนี้

แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
ลำดับ   ชื่อรายการดาวน์โหลด
1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01) ดาวน์โหลด
2. หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03/สปส.1-03/1 (สปส.1-02) ดาวน์โหลด
3. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) ดาวน์โหลด
4. คำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) และข้อตกลงฯ ดาวน์โหลด
5. แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1) ดาวน์โหลด
6. แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส. 6-09) ดาวน์โหลด
7. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส. 6-10) ดาวน์โหลด
8. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15) ดาวน์โหลด
9. คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส. 6-17) ดาวน์โหลด
10. หนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่อของสำนักงานประกันสังคม (สปส. 1-04) ดาวน์โหลด
11. แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด
12. หนังสือนำส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10/1) ดาวน์โหลด
13. หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
14. คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน ดาวน์โหลด
15. ใบมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
16. แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) / แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ดาวน์โหลด
17. แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตามมาตรา 38 (สปส. 9-03) ดาวน์โหลด
18. แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส. 1-20) ดาวน์โหลด
19. แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส. 1-21) ดาวน์โหลด
20. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ(สปส. 1-34) ดาวน์โหลด
21. แบบส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39(สปส. 1-11) ดาวน์โหลด
22. แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอ (สปส.1-23/1) ดาวน์โหลด
23. แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย (สปส.1-23/2) ดาวน์โหลด
24. แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส.1-23/3) ดาวน์โหลด
25. แบบคำขอใช้บริการตรวจสอบสิทธิกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
26. แบบคำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน (สปส.1-24) ดาวน์โหลด
27. แบบขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม (สปส.6-16) ดาวน์โหลด
28. แบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตน(สปส.1-20/1) ดาวน์โหลด
29. แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม กรณีการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางที่กำหนด (สปส.2-17/1) ดาวน์โหลด
30. แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40) ดาวน์โหลด
31. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและทางเลือกการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40(สปส.1-40/1) ดาวน์โหลด
32. แบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็น ผปต ม.40(สปส.1-40/2) ดาวน์โหลด
33. แบบคำขอรับเงินไม่พึงชำระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา40(สปส.1-40/5) ดาวน์โหลด
34. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40(สปส.2-01/ม.40) ดาวน์โหลด
35. หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดาวน์โหลด
36. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดาวน์โหลด
37. แบบคำขอรับเงินคืน(กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต) (สปส.1-40/3) ดาวน์โหลด
38. แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ ดาวน์โหลด
39. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/3) ดาวน์โหลด
40. แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม(สาหรับสถานพยาบาล)(สปส.2-19) ดาวน์โหลด
41.

แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม (สปส.2-18/1ง)

ดาวน์โหลด
42. แบบคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญัติประกันสังคม พ.ศ 2533 ดาวน์โหลด
43. หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินบำเหน็จชราภาพระหว่างปีโดยไม่ขอรับผลประโยชน์ตอบแทน ดาวน์โหลด
44. หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ดาวน์โหลด
45. แบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ดาวน์โหลด
46. หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ดาวน์โหลด
47. คำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดาวน์โหลด
48. หนังสือมอบอำนาจคำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดาวน์โหลด