กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับ รพ. และ รพ.สต.) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗ เพื่อให้หน่วยบริการในเครือข่ายได้พัฒนาและบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม SSData และโปรแกรม SIP๐๙ ได้อย่างสมบูรณ์ และให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนแก่ผู้รับผิดชอบงานประกันสังคมจากโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องมงกุฎเพชร ๑ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

 กำหนดการประชุม

 • มอบนโยบายการดำเนินงานการให้บริการแก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมในหน่วยบริการ จังหวัดขอนแก่น
  โดย นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 • สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการแก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมของหน่วยบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
  โดย นางประภาพร  บรรยงค์     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น [ไฟล์]
 • สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
  โดยนางพิสมัย บุตรสามบ่อ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
 • การบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับ รพ. และ รพ.สต.) [ผู้ป่วยนอก] [ผู้ป่วยใน]
  โดย วิทยากรจาก รพ.ขอนแก่น