ผลการส่งข้อมูล OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2563 เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังข้อมูล  ในฝั่งการรับข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยข้อมูลได้จากการ export จากเว็บไซต์ OP/PP Update ข้อมูลรายเดือน ทุกวันที่ 10 และ 20 ของทุกเดือน เว็บไซต์ https://sl.moph.go.th/P8TiMAvD

เครดิต อ.อภิศักดิ์ เข็มพิลา สปสช.เขต7 ขอนแก่น ครับ