กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน

สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงินของหน่วยบริการ 

ในวันที่  26 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 สิงหาคม  2559

  • เวลา 08.00 -08.30 น. ลงทะเบียน
  • เวลา 08.30 -12.00 น. แนวทางการวิเคราะห์การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ/ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังในพื้นที่ และการใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ โดย  นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะ
  • เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  • เวลา 13.00-16.30 น. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน/การคลังในพื้นที่ และการใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ (ต่อ)/การจัดทำแผน Planfin/การตอบปัญหา ซักถาม โดย  นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   และคณะ