กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง จัดอบรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิทธิประกันสังคมด้านการเงินการคลัง 

และระบบการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) 

ในวันที่  24 – 25 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 24 สิงหาคม  2559

 • เวลา 08.00 -08.30 น. ลงทะเบียน
 • เวลา 08.30 -09.30 น. กล่าวเปิดการอบรม และมอบนโยบายการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังในหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพโดย นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 • เวลา 09.30-12.00 น. แนวทางการตรวจสอบ การกำหนดรหัสหน่วยต้นทุนเป็นไปตามมาตรฐาน/การจัดกลุ่มและจำแนกประเภทหน่วยต้นทุนถูกต้อง/การกำหนดเกณฑ์และข้อมูลการกระจายต้นทุนเหมาะสม/แนวทางการตรวจสอบผลรวมต้นทุน LC MC CC/ตรวจสอบต้นทุนทางอ้อมที่กระจายไปยังศูนย์ต้นทุนหลัก วิทยากรโดย... นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะ
 • เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา 13.00-16.30 น. ความถูกต้องครบถ้วนของ Data/ข้อมูลผลงานบริการ RawData โดย... นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะ

วันที่ 25 สิงหาคม  2559

 • เวลา 08.30-12.00 น. แนวทางการตรวจสอบ/จำนวน OPD Visit ในตาราง OPD เท่ากับข้อมูล OPD ที่ส่ง/จำนวน IPD Visit ในตาราง IPD เท่ากับข้อมูล IPD ที่ส่ง/การเชื่อมโยงต้นทุน (Cost) ไปสู่หมวดค่ารักษาพยาบาล (ChargeItem) หมวด charge/การเชื่อมโยงต้นทุน (Cost) ไปสู่หมวดค่ารักษาพยาบาล (ChargeItem) ข้อมูลต้นทุน โดย... นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะ
 • เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา 13.00-16.30 น. ความน่าเชื่อถือของสรุป Cost Charge Ratio/การลงข้อมูลบริการของหน่วยต้นทุนครบถ้วนทั้ง กลุ่ม RPCC และ PS/ข้อมูลบริการของหน่วยงานโดยรวมถูกต้องน่าเชื่อถือ โดย... นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะ

 

หมายเหตุ: ข้อมูลที่แต่ละโรงพยาบาลจะต้องเตรียมมา

 1. คอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลโปรแกรม Cost Project และ Data ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และสะพานไฟ

 2. งบทดลองของโรงพยาบาล (รหัสบัญชี รหัสหน่วยงานปีงบประมาณ 2558)

 3. แบบเก็บข้อมูล/ เกณฑ์การกระจาย