ตามที่ สปสช.แจ้งยกเลิกการปลดสิทธิประกันสังคมผ่านระบบดาต้าเซนเตอร์ตามหนังสือที่ สปสช.2.56/ว.0261 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป เนื่องจาก สปสช.ได้รับข้อมูลปรับปรุงสิทธิประกันสังคมจากสำนักงานประกันสังคมเป็นรายวัน ทำให้ข้อมูลมีการปรับปรุงให้เร็วขึ้นนั้น เพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการประชาชน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ขอแจ้งแนวทางการดำเนินดังนี้

  • การตรวจสอบและลงทะเบียนสิทธิ เมื่อหน่วยบริการมีการตรวจสอบสิทธิแล้ว พบว่าประชาชนมีสิทธิประกันสังคมแต่ข้อเท็จจริงประชาชนหมดสิทธิประกันสังคมไปแล้ว ให้หน่วยบริการแจ้งประชาชนติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพื่อแจ้งยกเลิกสิทธิประกันสังคมดังกล่าวด้วยตัวเอง เมื่อแจ้งแล้วสามารถใช้หนังสือรับรองจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ว่าบุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ที่มีการระบุวันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และวันที่หมดสิทธิการรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคม มาประกอบกับแบบคำร้องขอลงทะเบียนสิทธิฯเพื่อขอลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไป 
  • การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ เมื่อมีการให้บริการและต้องส่งเบิกค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ผ่านระบบ E-Claim ให้ทำการส่งเบิกถัดจากวันที่มีการให้บริการประชาชน และหากส่งไปแล้วติดรหัส C438 ให้หน่วยบริการส่งข้อมูลเบิกซ้ำอีกครั้งในวันถัดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม