ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมหารือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่า ผลการหารือวันนี้เป็นไปด้วยดี ที่ประชุมมีข้อสรุปการดำเนินการร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยสรุปคือ หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ยังคงทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทองต่อไป เหมือนที่เคยดำเนินการมาโดยตลอด ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองทุกคนไม่ต้องกังวล และสบายใจได้ว่าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอน ทุกอย่างเหมือนเดิม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันดังนี้

  1. ทั้ง 2 หน่วยงาน คือ สป.สธ. และสปสช. เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ และตกลงที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเห็นต่างโดยเร็วที่สุด
  2. สปสช.จะดำเนินการออกประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดหน่วยงานรับคำขอลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ พ.ศ.2558 โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 26(7) (12) และมาตรา 36(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

เพื่อให้เกิดความชัดเจน และ3.สป.สธ.และสปสช. จะทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ลงนามโดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานภายใต้กำกับของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยกระทรวงสาธารณสุข จะทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยบริการทั่วประเทศ แนบทั้งประกาศและบันทึกความเข้าใจร่วมกัน