ตารางประเภทสิทธิย่อย
รหัสสิทธิย่อยคำอธิบายกลุ่มucวันหมดอายุสิทธิหลัก
60 อาสาสมัครมาเลเรีย 2 ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว WEL
61 บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครมาเลเรีย 2 ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว WEL
62 ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้าน 2 ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว WEL
63 บุคคลในครอบครัวของช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้าน 2 ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว WEL
64 ผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม 2 ตามวาระที่รับมอบหมาย WEL
65 บุคคลในครอบครัวของผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม 2 ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว WEL
66 ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 2 Noexp WEL
67 ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 2 Noexp WEL
68 สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งบริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้ง ขึ้นไป 2 Noexp WEL
69 หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการของกระทรวงกลาโหม 2 Noexp WEL
70 อาสาสมัครคุมประพฤ กระทรวงยุติธรรม 2 ตามวาระที่ได้รับมอบหมาย WEL
71 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ 2 ณ วันที่ ครบ 12 ปีบริบูรณ์ WEL
72 ผู้มีรายได้น้อย 2 3 ปี WEL
73 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2 3 ปี WEL
74 ผู้พิการ 2 Noexp WEL
75 ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ 2 Noexp WEL
76 พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช และนักพรตในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหนังสือสุทธิรับรอง 2 ตามสถานะภาพที่ปรากฎ WEL
77 ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ 2 Noexp WEL
80 บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ 2 Noexp WEL
81 ผู้นำชุมชน (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล) 2 ตามวาระที่ได้รับมอบหมาย WEL
82 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 2 ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว WEL
83 ผู้นำศาสนาอิสลาม ( อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น) 2 ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว WEL
84 บุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลามของผู้นำศาสนาอิสลาม ( อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น) 2 ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว WEL
85 ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 2 ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว WEL
86 บุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 2 ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว WEL
87 บุคคลในครอบครัวของผู้นำชุมชน (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล) 2 ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว WEL
88 บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 2 ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว WEL
89 ช่วงอายุ 12-59 ปี 1 ระหว่างช่วงอายุ 12 - 59 ปี UCS
90 ทหารเกณฑ์ 2 ตามวันที่ปลดประจำการ WEL
91 ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ(ราชทัณฑ์) 2 ตามวันที่พ้นโทษ WEL
92 ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ (สถานพินิจและสถานสงเคราะห์) 2 ตามช่วงเวลาที่อยู่ในความดูแล WEL
93 นักเรียนทหาร 2 ตามวันที่จบการศึกษา WEL
94 ทหารผ่านศึกชั้น 4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ 2 Noexp WEL
95 บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 4 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ 2 Noexp WEL
96 ทหารพราน 2 ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว WEL
97 บุคคลในครอบครัวทหารของกรมสวัสดิการ 3 เหล่าทัพ 2 Noexp WEL
98 บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 2 Noexp WEL
B1 สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(ข้าราชการ)     OFC
B2 สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(ลูกจ้างประจำ)     OFC
B3 สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)     OFC
B4 สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(บุคคลในครอบครัว)     OFC
B5 สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)     OFC
C1 สิทธิเบิกหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(เจ้าหน้าที่)     OFC
C2 สิทธิเบิกหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(พนักงาน)     OFC
C3 สิทธิเบิกหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)     OFC
C4 สิทธิเบิกจากหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(บุคคลในครอบครัว)     OFC
C5 สิทธิเบิกจากหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ (บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)     OFC
C6 สิทธิเบิกจากหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ (กรณีได้รับสิทธิเฉพาะหน่วยงาน)     OFC
G1 หน่วยงานรัฐอื่นๆ     OFC
L1 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ช่วย)     LGO
L2 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(บุคคลในครอบครัว)     LGO
L3 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)     LGO
L4 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)     LGO
L5 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการการเมือง)     LGO
L6 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(บุคคลในครอบครัวข้าราชการการเมือง)     LGO
L9 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ยังไม่ระบุตำแหน่ง)     LGO
N1 เด็ก อายุ 0-7 ปีบริบูรณ์   1 ปี NRH
N2 แรงงานต่างด้าวทั่วไป อายุเกิน 7 ปี   1 ปี NRH
N3 แรงงานต่างด้าวที่รอเข้าระบบประกันสังคม   3 เดือน NRH
N4 แรงงานต่างด้าวทั่วไป อายุเกิน 7 ปี(ตรวจสุขภาพที่รพ.อื่น)   1 ปี NRH
N5 แรงงานต่างด้าวที่รอเข้าระบบประกันสังคม(ตรวจสุขภาพที่รพ.อื่น)   3 เดือน NRH
O1 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ)     OFC
O2 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ)     OFC
O3 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)     OFC
O4 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว)     OFC
O5 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)     OFC
P1 สิทธิครูเอกชน     PVT
P2 สิทธิครูเอกชน(เบิกส่วนเกินหนึ่งแสนบาทจากกรมบัญชีกลาง)     PVT
P3 สิทธิครูเอกชน(เบิกส่วนเกินหนึ่งแสนบาทจาก อปท.)     PVT
S1 สิทธิเบิกกองทุนประกันสังคม(ผู้ประกันตน)     SSS
S2 สิทธิเบิกประกันสังคม(เบิกส่วนต่างกรมบัญชีกลางได้เฉพาะกรณี)     SSS
S3 สิทธิเบิกประกันสังคม(เบิกส่วนต่างจากอปท. ได้เฉพาะกรณี)     SSS
ST สิทธิเบิกงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข     STP