ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน Version:2562
(1 vote)

ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ รัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของ อสม. เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาลลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได้ ในการนำหลักสูตรฝึกอบรม อสม. หมอประจำบ้านไปสู่การปฏิบัตินั้นมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำหน้าเป็น ครู ก เพื่อจัดการนำหลักสูตรไปดำเนินการในพื้นที่ได้ตามวัตถุประสงค์
Data

Size 4.6 MB
Downloads 192
Language Thai
License Solarfarm.in.th
Author
Website
Price
Created 2562-12-02
Created by admin
Changed at 2562-12-04
Modified by admin

Download

เข้าสู่ระบบ