ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2563 Version:2563
(5 votes)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความยั่งยืน ประชาชนเข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข และก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ประชาชนพึงได้รับจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลื่อนกำหนดเวลาไปหลังวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 2563 ตัวเลขจำนวนงบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานที่อยู่ในคู่มือนี้ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จะมีประกาศใช้จริง ต่อไป
Data

Size 17.06 MB
Downloads 12681
Language Thai
License Wiangfa.com
Author
Website
Price
Created 2562-09-21
Created by admin
Changed at 2562-09-29
Modified by admin

Download