ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 Version:2562
(67 votes)

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง และประชาชนไม่ล้มละลายหรือยากจนลงจากภาระค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น ส่วนใหญ่เหมือนปีที่ผ่านมา ยกเว้นบางรายการที่ถูกปรับปรุงรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายรัฐบาล สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น
Data

Size 27.95 MB
Downloads 7454
Language Thai
License Wiangfa.com
Author
Website
Price
Created 2561-10-05
Created by admin
Changed at 2562-09-29
Modified by admin

Download