ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
เล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้่อรัง Version:2560
(0 votes)

ในปีงบประมาณ 2560 การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังคงหลักการสำคัญเหมือนปีงบประมาณ 2559 และปรับปรุงให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากข้อเสนอที่มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2560
Data

Size 7.28 MB
Downloads 368
Language Thai
License Province.in.th
Author
Website
Price
Created 2559-11-02
Created by admin
Changed at 2559-11-02
Modified by admin

Download