ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบผู้ป่วย วัณโรค Version:2560
(0 votes)

ในปีงบประมาณ 2560 การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังคงหลักการสำคัญเหมือนปีงบประมาณ 2559 และปรับปรุงให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากข้อเสนอที่มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
Data

Size 2.06 MB
Downloads 372
Language Thai
License Province.in.th
Author
Website
Price
Created 2559-11-02
Created by admin
Changed at 2559-11-02
Modified by admin

Download