ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว และบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Version:2560
(2 votes)

ในปีงบประมาณ 2560 การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังคงหลักการสำคัญเหมือนปีงบประมาณ 2559 และปรับปรุงให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากข้อเสนอที่มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
Data

Size 35.02 MB
Downloads 674
Language Thai
License EasyBI.in.th
Author
Website
Price
Created 2559-11-01
Created by admin
Changed at 2559-11-01
Modified by admin

Download