ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทยฉบับปรับปรุง ปี 2557 Version:2557
(0 votes)

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สุรพันธ์ สิทธิสุข.
แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย
ฉบับปรับปรุง ปี 2557.--พิมพ์ครั้งที่ 2.-- กรุงเทพฯ : สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.
72 หน้า.
1. หลอดเลือดโคโรนารีย์--โรค. I. ฆนัท ครุธกูล, ผู้แต่งร่วม. I. ชื่อเรื่อง.
616.12
ISBN 978-616-91386-5-5
Data

Size 825.34 KB
Downloads 1280
Language Thai
License Province.in.th
Author
Website
Price
Created 2557-06-12
Created by admin
Changed at 2558-04-15
Modified by admin

Download