ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: เอกสารอื่นๆ
หน้าที่ 1 จาก 2
Number of Subcategories: 2
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
เอกสารอื่นๆ Files: 15

เอกสารอื่นๆที่น่าสนใจ

Subcategories:
เอกสารประกอบการจัดทำUnit cost Subcategories: 1 Files: 31

ประกอบหนังสือที่ ขก.๐๐๓๒.๐๐๕/ว๕๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

ตัวอย่างการจัดทำDHS-PCA Files: 50

ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร Organization Profile for DHS-PCA Appreciation สำหรับหน่วยบริการที่มีการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอาเภอ (DHS-PCA) และข้อมูลอำเภอที่ได้รับรางวัลดีเด่นปี 2558

Files:
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ Version:2563

(0 votes)

Download
Download

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ....


Created
Size
Downloads
2563-10-30
5.5 MB
235
กรอบการบันทึกบัญชี ปี 2560 Version:2560

(0 votes)

Download
Download

กรอบการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปี 2560 โดย ....


Created
Size
Downloads
2559-11-02
446.91 KB
215
How To กับ4แนวทาง10เครื่องมือ Version:2559

(0 votes)

Download
Download

How To กับ4แนวทาง10เครื่องมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการเงินการคลัง

โดยเภสัชกรดนุภพ ....


Created
Size
Downloads
2559-07-08
758.59 KB
244
โลโก้สธแบบใหม่ file PSD Version:2558

(1 vote)

Download
Download

โลโก้กระทรวงสาธารณสุข แบบใหม่ ประกาศใช้ปี 2558 แบบไฟล์ PSD
Created
Size
Downloads
2558-12-09
1.45 MB
82
โลโก้สธแบบใหม่ file PNG Version:2558

(0 votes)

Download
Download

โลโก้กระทรวงสาธารณสุข แบบใหม่ ประกาศใช้ปี 2558 แบบไฟล์ PNG
Created
Size
Downloads
2558-12-09
69 KB
37
โลโก้สธแบบใหม่ file AI Version:2558

(0 votes)

Download
Download

โลโก้กระทรวงสาธารณสุข แบบใหม่ ประกาศใช้ปี 2558 แบบไฟล์ AI
Created
Size
Downloads
2558-12-09
1.17 MB
131
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ Version:2558

(0 votes)

Download
Download

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ....


Created
Size
Downloads
2558-07-07
88.17 KB
8
เกณฑ์การประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยอดเยี่ยม ปี 2558 Version:2558

(0 votes)

Download
Download

ประเด็นหลักการประเมิน

  • ส่วนที่ 1 การนำเสนอ
  • ส่วนที่ 2 งานบริหาร
  • ส่วนที่ 3 ....


Created
Size
Downloads
2558-04-28
211.5 KB
14
เกณฑ์การประเมินคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดเยี่ยม ปี 2558 Version:2558

(0 votes)

Download
Download

ประเด็นหลักการประเมิน

  • ส่วนที่ 1 การนำเสนอ
  • ส่วนที่ 2 งานบริหาร
  • ส่วนที่ 3 ....


Created
Size
Downloads
2558-04-28
159.5 KB
17
ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Version:2558

(0 votes)

Download
Download

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


Created
Size
Downloads
2557-11-05
3.13 MB
28