ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: คู่มือบริหารกองทุนบัตรทองปี 60

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
คู่มือบริหารกองทุนบัตรทองปี 60 Files: 6

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2560

  • เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว และบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  • เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรค
  • เล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้่อรัง
  • เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง
    • บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
    • บริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
Files:
หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารงบUCปี2560 Version:2560

(6 votes)

Download
Download

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ....


Created
Size
Downloads
2559-11-02
11.13 MB
1471
เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว และบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Version:2560

(2 votes)

Download
Download

ในปีงบประมาณ 2560 ....


Created
Size
Downloads
2559-11-01
35.02 MB
677
เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบผู้ป่วย วัณโรค Version:2560

(0 votes)

Download
Download

ในปีงบประมาณ 2560 ....


Created
Size
Downloads
2559-11-02
2.06 MB
388
เล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้่อรัง Version:2560

(0 votes)

Download
Download

ในปีงบประมาณ 2560 ....


Created
Size
Downloads
2559-11-02
7.28 MB
383
เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง Version:2560

(0 votes)

Download
Download

เล่มที่ 4 ....


Created
Size
Downloads
2559-11-02
4.41 MB
513
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2560

(12 votes)

Download
Download

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2560 ....


Created
Size
Downloads
2559-11-02
27.89 MB
3583