ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: สวัสดิการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Number of Subcategories: 2
สวัสดิการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Files: 1

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสิทธิสวัสดิการข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบต.เทศบาล,อบจ.)

Subcategories:
ระเบียบกระทรวงการคลัง Files: 6

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย Files: 3

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

Files:
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น Version:2557

(0 votes)

Download
Download

ทั้งนี ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว ....


Created
Size
Downloads
2557-12-04
612.25 KB
640