ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: เอกสารประกอบการประชุมฯ

Number of Subcategories: 7
เอกสารประกอบการประชุมฯ Files: 1

เอกสารประกอบการประชุมที่จัดโดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Subcategories:
ประชุมจนท.รับเรื่องร้องเรียนปี57 Files: 1

การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อระบบการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเป็นการป้องกันข้อร้องเรียนต่างๆที่จะเกิดขึ้น ในระบบการให้บริการสาธารณสุข จัดประชุมที่ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 กันยายน 2557

ประชุมนายทะเบียนปี58 Files: 5

ประชุมเครือข่ายนายทะเบียนในโครงการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปี พ..๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ห้องประชุมมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ประชุมแนวทางประกันสุขภาพปี2558 Files: 9

ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานประกันสุขภาพ ปี2558
ณ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ ในวันที่ 26 ม.ค.2558 

ประชุมแนวทางการบันทึกข้อมูลระบบCPP Files: 8

เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (Contracting Provider Profile:CPP) ในวันที่ 20-21 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

ประชุมนายทะเบียนเขตปี2558 Files: 4

เอกสารประกอบการประชุม “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘” โดยมีนายทะเบียนจาก ๔ จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๕๐ คน จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น 

เอกสารประกอบการประชุม กวป. Files: 40

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น รายเดือน โดยจะเป็นเอกสารที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่นมีวาระเท่านั้น

สัมมนาการดำเนินงานช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดขอนแก่น ปี2558 Files: 13

การประชุมสัมมนาการดำเนินงานช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558  วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558  ณ ห้องแก่นนครา1  โรงแรมวีวิช  จังหวัดขอนแก่น

 

Files:
แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล ปีงบประมาณ 2559 Version:2559

(8 votes)

Download
Download

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล ปีงบประมาณ 2559 ....


Created
Size
Downloads
2558-12-26
1.42 MB
370