1. กำหนดนโยบายด้านการเงินการคลังในระดับจังหวัด โดยให้เกิดความเชื่อมโยงจากนโยบาย ระดับเขตสุขภาพไปสู่การดำเนินงาน และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างการจัดบริการและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและเป็นธรรมในภาพรวมของจังหวัด และหน่วยบริการ
 2. พิจารณาการจัดทำแผน/กำกับติดตามงบประมาณ แผนการลงทุน การใช้จ่าย การจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนการรายงานการบริหารทางการเงินและบัญชี และพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด
 3. กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลัง ในระดับจังหวัดและหน่วยบริการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลังในระดับหน่วยบริการ และจังหวัด เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังให้กับจังหวัดและหน่วยบริการทุกแห่ง ทั้งที่ประสบปัญหาและไม่ประสบปัญหาสถานะทางการเงิน รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของเขตสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินการคลังในภาพรวม
 5. จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังในระดับจังหวัด ให้กับหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติทางการเงินอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้ รวมทั้งให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในกรณีที่ดำเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
  • ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ไม่ให้เกินร้อยละ 10
  • ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา
   • ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา (ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558)
   • มูลค่าการจัดซื้อร่วมยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของหน่วยงาน (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาทั้งหมด)
  • หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยเกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน ไม่เกินร้อยละ 20 
  • กำหนดนโยบายขอบเขตสุขภาพและสนับสนุนมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย-เพิ่มรายได้ ของหน่วยบริการ   ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นมีความสมดุล
  • ตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน พัฒนาคุณภาพบัญชี/ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และระบบ บริหารโรงพยาบาลทุกแห่ง
 6. รวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการเงินการคลัง รวมทั้งความต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม ต่อผู้บริหารรายไตรมาส
 7. ให้ความคิดเห็น และแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
 8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เข้าสู่ระบบ