วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 

 • วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  • นโยบายการบริหารการเงินการคลัง จังหวัดขอนแก่น
  • กรอบ และแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2559
 • วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
  • ไม่มี
 • วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
  • ไม่มี
 • วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา (วางแผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๙)
  • เรื่องที่ ๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัดชุดใหม่
  • เรื่องที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2558 และแนวทางการดำเนินงาน/มาตรการแก้ไขปัญหา
   1. การปรับประสิทธิภาพการเงินการคลังสุขภาพ และการพัฒนาระบบบัญชีของหน่วยบริการสังกัด สป.ในจังหวัดขอนแก่น โดย นางอุไรพร ดิเรกศรี สสจ.ขอนแก่น
   2. การพัฒนาด้านการเงินการคลัง ระบบควบคุมภายใน โดย นายรังสรรค์ พลหล้า สสจ.ขอนแก่น
   3. การพัฒนาด้านการเงินการคลัง ระบบวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย นายวิรัช พวงภู่ รพท.สิรินธรฯ จังหวัดขอนแก่น
   4. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย สสจ.ขอนแก่น
   5. การพัฒนาด้านการเงินการคลัง ระบบยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ โดย นางศศิธร เอื้ออนันต์ สสจ.ขอนแก่น
   6. การพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost โดย นางประภาพร บรรยงค์ สสจ.ขอนแก่น
 • วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ