การจัดกลุ่มโรงพยาบาลตามข้อมูล Unit Cost ปี 2559
รหัสหน่วยบริการกลุ่ม
10670 ขอนแก่น,รพศ. รพศ.>800Beds
10995 บ้านฝาง,รพช. รพช.30BedsPOP40000-60000
10996 พระยืน,รพช. รพช.30BedsPOP20000-40000
10997 หนองเรือ,รพช. รพช.60BedsPOP80000-100000
10998 ชุมแพ,รพช. รพช.120BedsPOP100000-140000
10999 สีชมพู,รพช. รพช.30BedsPOP60000-80000
11000 น้ำพอง รพช. รพช.60BedsPOP>100000
11001 อุบลรัตน์,รพช. รพช.30BedsPOP40000-60000
11002 บ้านไผ่,รพช. รพช.90BedsPOP100000-120000
11003 เปือยน้อย,รพช. รพช.30BedsPOP20000-40000
11004 พล,รพช. รพช.60BedsPOP80000-100000
11005 แวงใหญ่,รพช. รพช.30BedsPOP20000-40000
11006 แวงน้อย,รพช. รพช.30BedsPOP40000-60000
11007 หนองสองห้อง,รพช. รพช.30BedsPOP60000-80000
11008 ภูเวียง,รพช รพช.60BedsPOP>100000
11009 มัญจาคีรี,รพช. รพช.60BedsPOP80000-100000
11010 ชนบท,รพช. รพช.30BedsPOP40000-60000
11011 เขาสวนกวาง,รพช. รพช.30BedsPOP20000-40000
11012 ภูผาม่าน,รพช. รพช.30BedsPOP20000-40000
11445 กระนวน,รพร. รพช.90BedsPOP80000-100000
12275 สิรินธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,รพท. รพท.200to300Beds
14132 ซำสูง,รพช. รพช.30BedsPOP20000-40000