เอกสารสำรวจข้อมูลบริการ

ตามหนังสือที่ ขก 0032.005/ว63 เพื่อสำรวจข้อมูลการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1SkwCqPPZ66hyCZgv39TedBR5TvJT8sK3

ขอให้ส่งข้อมูลการจัดทำUnitCostแบบFull Method

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงินการคลัง และให้หน่วยบริการมีการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost แบบ Full Cost ปี 2559 โดยใช้ข้อมูลจำแนกประเภทต้นทุนแบบ full Cost ปี 2558 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ดำเนินแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ในการนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงินการคลัง และหน่วยบริการมีการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้หน่วยบริการดำเนินการ ดังนี้

 1. จัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost แบบ Full Cost ปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจำแนกประเภทต้นทุนแบบ full Cost ปี 2559 นำเข้าโปรแกรมมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โปรแกรมCost Project และ Data แยกศูนย์ต้นทุน) จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560   โดยส่งข้อมูลประกอบด้วย 
  • โปรแกรม Cost Project และ Data ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  • ไฟล์แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลที่หน่วยบริการดำเนินการเก็บข้อมูลแล้วทุกไฟล์ [ไฟล์แบบฟอร์ม]
 2. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูลต้นทุนที่หน่วยบริการจัดทำ [ตามแนวทางการตรวจข้อมูล]

 

อ้างอิง หนังสือที่ ขก ๐๐๓๒.๐๐๕/ว๙ ลงวันที่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เรื่อง  ผลการตรวจสอบข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost แบบ Full Cost) ปี 2558      

บทบาทหน้าที่ CFO จังหวัดขอนแก่น

 1. กำหนดนโยบายด้านการเงินการคลังในระดับจังหวัด โดยให้เกิดความเชื่อมโยงจากนโยบาย ระดับเขตสุขภาพไปสู่การดำเนินงาน และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างการจัดบริการและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและเป็นธรรมในภาพรวมของจังหวัด และหน่วยบริการ
 2. พิจารณาการจัดทำแผน/กำกับติดตามงบประมาณ แผนการลงทุน การใช้จ่าย การจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนการรายงานการบริหารทางการเงินและบัญชี และพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด
 3. กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลัง ในระดับจังหวัดและหน่วยบริการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลังในระดับหน่วยบริการ และจังหวัด เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังให้กับจังหวัดและหน่วยบริการทุกแห่ง ทั้งที่ประสบปัญหาและไม่ประสบปัญหาสถานะทางการเงิน รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของเขตสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินการคลังในภาพรวม
 5. จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังในระดับจังหวัด ให้กับหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติทางการเงินอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้ รวมทั้งให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในกรณีที่ดำเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
  • ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ไม่ให้เกินร้อยละ 10
  • ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา
   • ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา (ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558)
   • มูลค่าการจัดซื้อร่วมยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของหน่วยงาน (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาทั้งหมด)
  • หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยเกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน ไม่เกินร้อยละ 20 
  • กำหนดนโยบายขอบเขตสุขภาพและสนับสนุนมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย-เพิ่มรายได้ ของหน่วยบริการ   ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นมีความสมดุล
  • ตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน พัฒนาคุณภาพบัญชี/ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และระบบ บริหารโรงพยาบาลทุกแห่ง
 6. รวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการเงินการคลัง รวมทั้งความต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม ต่อผู้บริหารรายไตรมาส
 7. ให้ความคิดเห็น และแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
 8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สรุปร่าง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับใหม่

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

อ่านเพิ่มเติม...

วาระประชุม CFO ขอนแก่น ครั้งที่ 1

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

ดึงข่าวจากเวบเรา